Hráz a hydroelektrárna

#

#

#

Dokončená hráz přehrady Vír chrání povodí Svratky před záplavami, umožňuje plynulou regulaci průtoků v řece.
Zásoba vody v jezeře je využita energeticky a je zdrojem pitné vody.

#

Jeřáb na tělese hráze.

#

Kolonáda – pravobřežní architektonický prvek.

Před dokončením hráze v roce 1955 –1956 byla ve skále za kolonádou vyražena
cca 10 m štola, ve které byly prováděný tzv. smykové zkoušky, sloužící k ověření metody uplatněné při zajištění levobřežních bloků hráze.

#

V sousedství byla vybudována plocha pro parkování.
Ta je nyní nepřístupná, uzavřená bránou (vpravo), která uzavírá i pravobřežní komunikaci do Dalečína.

#

Silnice byla budována v letech 1955 – 1958, sloužila především jako lesní komunikace.

Po zřízení prvního ochrannéného vodárenského pásma byla uzavřena.

#

Lesní komunikace Vír – Dalečín. Místo u Kobylí skály .

V současné době je užívání povoleno pěším a cykloturistům. Vede po ní část „Svratecké vodohospodářské nauřné stezky“, která začíná v Dalečíně a končí po 16 km ve Švařci.

Je osazena informačními panely.

#

Řez přehradní hrází

V hrázi jsou 4 kontrolní chodby. Tři horní jsou vodorovné (označené 2,3,4) a tzv. základová (5) kopíruje terén údolí, ve kterém byla hráz postavena.

Ze základové chodby byly v době výstavby prováděny vrty do podloží hráze a injektážemi byla tvořena tzv. injekční clona.

Je popsán způsob těsnění jednotlivých bloků hráze.

#

#

Levobřežní část hráze a vstup do základové chodby na bloku č. 11.

Chodbami se provádí pravidelný technicko – bezpečnostní dohled pracovníky obsluhy vodního díla Vír.

V chodbách jsou umístěny potřebné měřicí přístroje.

#

Schodiště v základové chodbě (270 schodů).

Po stranách žlábky pro svádění průsakové vody do jímky v nejnižším bodu.

#

#

Různá měřící zařízení.

#

Manometry pro měření vztlaku vody.

#

#

Pohled do jedné z vodorovných chodeb v tělese hráze.

#

Již v průběhu výstavby byla v hrázi instalována četná měřicí zařízení ke sledování deformací hrázového tělesa a jeho bezprostředního okolí.
Dále pro sledování průsaků, vztlaků vody a další.

Později byla některá zařízení modernizována a doplňována.

Vpravo jedno z měřidel,tzv. kyvadlo.

#

#

#

Manometry pro měření vztlaku vody…

#

… a kontrolní šachta v bloku C.

#

Výtah v bloku C slouží k dopravě obluhy hráze při kontrolních prohlídkách
mezi jernotlivými chodbami. Vede do koruny hráze.

#

Spojovací chodba mezi kontrolními chodbami a hydroelektrárnou

#

Zařízení hydroelektrárny

Plastika nad vtupem do hydroelektrárny.

#

#

Pohled na zařízení Francisovy turbíny o výkonu 6 MW s přívodním potrubím.
Hřídel spojuje turbínu s generátorem v horním podlaží.

Původně měla elektrárna dvě soustrojí o stejném výkonu, která pracovala se spádem 18,0 – 65,0 m.
Hltnost každé turbíny byla 12 m3/s.

První turbosoustrojí bylo uvedeno do provozu 27. března 1954.

Druhé bylo spuštěno 29. února 1956.

Trvalý provoz v elektrárně byl zahájen 2. 8. 1956.

#

Celkový pohled na halu elektrárny.

#

Generátor 6 MW turbíny.

#

Použitý díl Francisovy turbíny, který se v turbíně tlakem přiváděné vody otáčí a pohání generátor.

Pod tímto dílem je tzv. kavitační vložka, nepohyblivá, výměnná, která slouží k ochraně ssavek před destrukčním působením vody odcházející z turbíny.

#

V souvislosti s budováním vodovodu pro Brno a okolí, byla provedena v roce 2002 rekonstrukce v hydroelektrárně.
Původní turbína v bloku B´ byla nahrazena menší Francisovou turbínou o výkonu 1,15 MV a hltnosti 2,1 m3/s.

Přívodní potrubí turbíny bylo napojeno na nové odběrní zařízení před hrází, které umožňuje odběr vody ve třech hloubkách, podle momentálního stavu kvality odebírané vody v nádrži.
Voda, která je energeticky využita jde za turbínou do komory, na kterou je napojen
přivaděč pro brněnský vodovod.

#

Detail uzávěru výpustného potrubí, tzv. Johnson.

#

První pracovní kolektiv elektrárny na přehradě Vír I.

Společná fotografie prvních pracovníků obsluhujících hydroelektrárnu Vír I., kteří tam pracovali od uvedení první turbíny do provozu v roce 1954.

Sedící zleva: Alois Nečas, strojník z Víru, Stanislav Vojáček, vedoucí z Oslavan, Marie Hošpesová, pomocná pracovnice, Koroužné, Ludvík Laštovička, automatikář, Olešná u Nového Města na Mor.

Stojící: Vilém Zelinka, rozvodný, Bolešín, Jaroslav Vázler, strojník, Koroužné, Miloslav Navrátil, strojník, Vír a Jan Vejchovský, rozvodný, Sebranice u Kunštátu.

Foto z roku 1957.

#

První a dlouholetý hrázný přehrady Vir I.

Josef Šikula, od roku 1951 pracoval na stavbě přehrady u Stavební správy.
Od roku 1957 byl prvním správcem –vedoucím hrázným na přehradě Vír – do roku 1987.

Dále jako hrázní po uvedení přehrady do provozu pracovali: M. Vilím, zástupce
vedoucího, B. Alexander, A. Štyndl a J. Žváček.

Správa přehrady měla pro kontrolu jezera k disposici tři lodě:

  • motorový člun pro 6 osob,
  • ponton o nosnosti 100 q s motorem
  • a veslicipro 5 osob.
#

Přehrada Vír při maximálním stavu nadržené vody.
Přitékající voda Svratky jde přes přelivné bloky a turbíny.

Foto z 3. 4. 2009

#

#

#

Odpouštění vody z přehrady výpustným potrubím.

#

#

Hladina přehradního jezera při maximální výši v Korouhvici …

#

… a pod Dalečínem.

#

Při maximalní hladině vody v přehradě stojí voda na loukách pod Dalečínem.

V pozadí most na řece Svratce a pravobřežní komunikace Dalečín – Vír.

#

Další pohled na konec přehradního jezera pod Dalečínem.

#

Přehrady na potoku pod Hlubokým.

Stavby asi čtyř hrází na potoce pod obcí Hluboké byly budovány Ingstavem pro armádu v roce 1956 (možná už v roce 1955).

K těmto stavbám není žádný dohledatelný materiál, pouze ve Stavebním deníku přehrady Vír je zápis z počátku května 1956 (3. 5.) o převedení 18 dělníků z různých úseků stavby na V. Ú. Dalších pět pracovníků bylo přesunuto na V. Ú. 7. května 1956.

#

V době výstavy sloužilo vložené potrubí a ventil k regulaci hladiny vody v přehrádce.

#

Přehrádka je již značně zanesená, zarostlá náletovými dřevinami.

#

#

Další zápis ze 7. 8. 1956 uvádí, že v 15 hod. bude provedena zkouška na Ú 295 (?). V případě, že nebude možné v uvedenou dobu pracovat na úsecích (na protějším svahu se budovala silnice Vír – Dalečín, na Kobylí skále byl kamenolom s drtírnou- pozn. J. Č.), uhradí investor ztrátu v rámci Ú 295.
Náhradní dny pro zkoušku byly stanoveny na 8. a 9. 8. 1956.

Další záznam se týkal využití pontonu Stavební správy pro dopravy pracovníků na budovanou silnici k Dalečínu. Zapůjčení je možné s podmínkou: po dobu, kdy budou prováděny zkoušky na úseku Hluboké, (dle posledních zpráv 14. – 24. 11. 1956), ponton musí být k disposici pro výše uvedené důvody.

#

Závěr: ze stavu přehrádek je zřejmé, že některé sloužily ke zkouškám odolnosti, které prováděla armáda.

Zbytky ukazují, že jejich konstrukce byla podobná stavbě hráze přehrady Vír – stavba hráze z bloků.

Zachovalá hráz má složit k zachytávání nežádoucích naplavenin do přehradního jezera

Foto přehrádek pod Hlubokým pan M. Klusák z Víru.

#

Zbytky nejníže položené přehrádky zatopené vodou přehrady v zátoce pod Hlubokým

Oprávnění autoři mohou obsah stránek upravovat.

Současnost

Aktuální stav

Hladina vody: 59.68 m (463.93 m n.m.)

Do přepadů chybí: 3.12 m

Objem vody: 46.86 mil. m3 (zaplněno 88 %)

Teplota na hrázi: 22.0°C

Platné k 2. 8. v 14:00.

PřehradaVír.cz  -  Spravuje Marek Klusák  -  Historickou část zpracoval Jaroslav Černý

koruna vysociny