Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Závěr

Celá historie obcí Chudobín s osadou Hamry a Korouhvice jejichž počátky sahají do 13. století. Vše to co bylo za staletí vybudováno, těžká práce na zúrodnění pozemků na příkrých svazích, tradice předávané z generace na generaci, tragédie i úspěchy, radosti i smutky, vše zakryla voda přehradního jezera.
Čas od času při poklesu vodní hladiny v přehradním jezeře, jsou odkrývaná torza domů, cest, vodních náhonů, žalujícími vzpomínkami na kdysi poklidné vsi.

Těch, kteří se v uvedených obcích narodili a žili, ubývá a jsou roztroušeni po celé naší vlasti. Při jejich návratu do těchto míst se jim vybaví vzpomínky na domov, na dětství, na sousedy, prožitky. Ale dnes již mají své domovy jinde, tam kde mají své rodiny, děti a vnoučata.
Pro všechny ostatní návštěvníky je stávající stav krajiny s přehradním jezerem zajímavým turistickým místem.

Po ukončení stavebního ruchu v údolí nad Vírem, po naplnění přehradní nádrže se vodní díla Vír I a II se stala součástí regionu. Plní významnou vodohospodářskou funkci, chrání údolí Svratky před povodněmi, je významnou zásobárnou pitné vody.
Dnes již neodmyslitelně do krajiny Vysočiny patří.

S odstupem 65 let od zahájení stavby přehrady Vír I a souvisejících staveb, chci tímto souborem fotografií, dokumentů a komentářů připomenout to obrovské úsilí všech těch, kteří se na stavbě podíleli.

Připomenout souvislosti, období, kdy dílo vznikalo. Byly to roky bezprostředně po II. světové válce, období významných politických přeměn společnosti.

Um a schopnosti vést stavbu a kolektivy pracovníků ze strany vedoucích pracovníků, techniků a mistrů. K tomu řešit problémy se zajištěním potřebné techniky, materiálů, energií, rozmary počasí.

Také pro stovky dělníků, kteří na stavbu přicházeli, to byly naprosto nové podmínky, nebylo zkušeností s takovýmto dílem. Nebyla mechanizace, bylo zapotřebí velké množství tvrdé lidské dřiny!

Tímto by měla být skromně připomenuta práce jmenovaných, ale i stovek bezejmenných, kteří zanechali výsledek své práce na řece Svratce nad Vírem.

Zdroje:

Literatura
Brodesser S. 2003 – Jak plynul čas podél řeky Svratky – Moravské zemské muzeum Brno
Jurman H. 2000 – Bystřicko, Turisticko – vlastivědný průvodce obcemi a jejich okolím, Sursum Tišnov
Nečas J. E. (ed.) 1903 – Pernštýn a poříčí Svratky z Tišnova ku pramenům – Knihtiskárna Jindřicha Slováka Kroměříž
Ondráčková M., Mgr. Stalmach L. (ed.) – Vír v údolí Svratky – vydal Obecní úřad Vír
Peňáz M. (ed.) 2006 – Chudobín – historie zaniklé obce – vydal Obecní úřad Vír
Pluhař Z. 1972 – Modré údolí – Blok Brno

Prameny
Katastrální úřad v Bystřici nad Pernštejnem
Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970 – Praha 1978
Zpravodaje Povodí Moravy
Stavební deníky, Povodí Morava
Zápis o převzetí objektu „ Přehrada s hydrocentrálou Vír I“ s přílohami – únor 1959
Pamětní kniha fotografií, Povodí Morava, provoz Bystřice n. Pernštejnem
Muzeum Bystřice n. Pernštejnem
Regionální týdeník Vysočina
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou – sčítací operáty obcí Vír a Korouhvice,
 – rozhodnutí Zemského nár. výboru v Brně –1948
Pamětní kniha obce Korouhvice I. sv. (1934 – 1938) – Josef Matějů, kronikář,
OÚ Chlum – Korouhvice
Pamětní kniha obce Korouhvice II. sv. (1939 – 2004) – Fr. Šenkýř, S. Šenkýřová,
OÚ Chlum – Korouhvice
Soukromý archiv a cenné informace pana Karla Sliže, Brno
Soukromý archiv po Zdeňku Vavříčkovi, Vír
Soukromý archiv po Františku Synkovi, Olešnice
Fotodokumentace a fotografie manželů Matuškových, Vír
Fotografie od Jar. Musílka, Veselí
Fotografie od Ladislavy Srnové, Turnov
Fotografie od ing. Jana Gregora
Informace p. Lad. Krištofa, rodáka z Chudobína a p. Frant. Šenkýře, rodáka z
Korouhvice
Internetové stránky obce Vír, Dalečín a Mikroregionu bystřicko.
Vlastní archiv a fotodokumentace.

Poznámka nakonec:

Několik roků shromažďuji vše, co souvisí s výstavbou přehrady Vír.
Po uspořádání materiálů mně pan Marek Klusák nabídl možnost zveřejnění na internetových stránkách.
Předpokládám, že se najde někdo, kdo bude mít zájem číst a prohlížet, připomenout si nedávnou minulost, seznámit se podrobněji se stavbou přehrady ve Víře.

Přivítám připomínky a náměty na zlepšení. Stejně tak i informace o lidech na zveřejněných fotografiích, které mně se zjistit nepodařilo (jména, odkud byli, ve které době na stavbě pracovali
a pod.).
Zároveň prosím, pokud vlastníte další fotografie a materiály k tomuto tématu, o jejich zapůjčení. Rád je zveřejním.

Děkuji všem, kteří pomohli při získávání podkladů.

Zvláště pak panu Karlu Sližovi za cenné informace, panu Antonínu Hájkovi, hráznému přehrady a panu Marku Klusákovi. Bez něj by k zveřejnění materiálů nedošlo.

Jaroslav Černý
Svitavy, srpen 2012