Vodárenské využití Vír I

#

I když bylo vodní dílo Vír I koncipováno jako víceúčelové, s vodárenským využitím se při vodoprávním povolování stavby nepočítalo.
Přesto již při betonáži bloku C bylo pro případné vodárenské využití vody z přehrady vloženo potrubí o Ø 350 mm zakončené uzávěrem.

Požadavek se objevil brzy po dokončení stavby a to především s rozvojem těžby uranové rudy na Bystřicku. Bylo rozhodnuto řešit potřebu pitné vody v oblasti využitím vodárenské nádrže Vír.

Na pravobřežním svahu pod hrází byla vybudována provizorní úpravna vody – menší stavba vedle staveniště.
Stavba zahájena koncem roku 1958 a uvedená do provozu v roce 1960 s kapacitou 16 l/sec. Upravená voda je čerpána do vodojemu na kopci nad úpravnou, v Karasínském lese, a je dodávána do vodárenské sítě pro Bystřici nad Pernštejnem, Rožnou, Dolní Rožínku, a další obce.

#

Zaměřování budoucího staveniště úpravny vody.

S geodety, vlevo František Synek, stavbyvedoucí.

#

V prosinci 1960 byla zahájena výstavba nové úpravny vody, která byla dokončena a uvedena do provozu v prosinci 1964.
Denní kapacita 2.500 m3 upravené pitné vody. V plném provozu je skupinový vodovod od roku 1965 a dodává vodu pro oblast Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Z Víru pak pro závod Rotter a bytovky v jeho sousedství.

Prvním vedoucím úpravny vody byl jmenován Jan Hájek z Víru.

#

Pohled z pravého břehu od koruny hráze přehrady. Na snímku silnice Vír – přehrada a staveniště úpravny vody.

Vykácené stromy v místě, kudy povede vodovod do vodojemu nad obcí Karasín.

Budova v popředí je první úpravna vody, uvedená do provozu v roce 1960.

#

Provizorní úpravna vody – v provozu od roku 1960.

#

Stavbyvedoucí František Synek z Olešnice.

#

Základy budovy filtrů.

Betonování základové desky budovy s pískovými filtry. Časem byla budova prodloužena více vlevo pro zvýšení počtu filtrů.

#

Vybetonovaná plocha vlevo tvoří základ akumulačních nádrží, kde je schraňována upravená pitná voda před přečerpáním do vodojemů.

#

Rozestavěná budova.
Zřetelná je střední část a v pozadí prázdný prostor budoucí bystřické strojovny.

#

Bystřická strojovna.

Pohled na budovu, kde jsou nyní umístěna čerpadla ženoucí vodu do vodojemů na kopcích v okolí. Postupem času vedle této budovy vyrostla ještě „žďárská“ strojovna.

#

Střední část budovy z boku.

#

Zadní část hlavní budovy.

Vlevo „čiřič“, osmimetrový „sud“, v němž probíhá „vyvločkování“ nečistot před odtokem upravované vody do filtrů.

Mostek vede do budovy laboratoří.

#

Budova úpravny vody.

Pro zvýšení jejího výkonu a pokrytí vyšší poptávky po pitné vodě byla dále vlevo přistavěna budova žďárské strojovny a vpravo další budova pro pískové filtry.

Objekty úpravny vody před dokončením v roce 1964 …

#

… a současný stav.

#

#

Zásobní nádrž pod hrází a celkový pohled na úpravnu vody.

V letech 1988 – 2001 došlo k budování tzv. Vírského oblastního vodovodu (VOV) jako druhého zdroje pitné vody pro Brno a okolí.
Voda je pro tento vodovod odebírána za turbínou a tunelem prochází až do úpravny vody ve Švařci, dále přivaděčem do Brna a okolí.

Tím došlo k zásadní změně využití vodního díla Vír I, změnil se způsob jeho energetického využití a způsob jímání vody v nádrži. Zpřísnil se režim ochrany v okolí vodního díla a ochranná pásma zahrnují okolí všech přítoků.

#

#

#

#

Na výtoku od turbíny o výkonu 1, 15 MV, byla vybudována odběrná komora o objemu 950 m3 (vpravo pod zábradlím).
Odběr vody pro přivaděč VOV je z této komory.

Pro případ odstavení turbíny (opravy apod.), je zřízeno obtokové potrubí pro zásobování odběrné komory vodou.

V případě nižšího odběru vody pro VOV odchozí voda přepadovými okny do vyrovnávací nádrže. To umožňuje provoz turbíny i v době, kdy není vodárenský odběr.

Vedle komory odtok od turbíny o výkonu 6 MV bloku B.

V pozadí zásobní nádrže (pod mostem):

  • jez pro regulaci odtoku vody do řečiště Svratky,
  • náhon pro továrnu Rotter ve Víře.
#

Voda jde při nízkém odběru vody do VOV přepady do zásobní nádrže.

#

Schéma odběru vody z přehrady Vír pro VOV.

Systém umožňuje odběr vody z přehrady ve třech výškách, dle momentální kvality vody.

#

Na přívodu vody do úpravny vody ve Švařci je turbína s generátorem na výrobu el. energie.

#

#

#

Úpravna vody pro VOV ve Švařci.

#

Mapka Vírského oblastního vodovodu z přehrady Vír

  • červená trasa.

Voda je vedena od přehrady k úpravně ve Švařci a dále štolami (značeno dvojitou červenou čarou) nebo potrubím.

Oprávnění autoři mohou obsah stránek upravovat.

Současnost

Aktuální stav

Hladina vody: 59.68 m (463.93 m n.m.)

Do přepadů chybí: 3.12 m

Objem vody: 46.86 mil. m3 (zaplněno 88 %)

Teplota na hrázi: 20.4°C

Platné k 2. 8. v 12:00.

PřehradaVír.cz  -  Spravuje Marek Klusák  -  Historickou část zpracoval Jaroslav Černý

koruna vysociny